Celovita storitev

Od nakupa nepremičnine do izbora posteljnine

Glavno vodilo razvoja podjetja je zagotovitev celovite storitve za naše naročnike. Načrtovanje in gradnja je v osnovi kompleksen in za marsikoga stresen proces. Naša vizija je biti v čim večjo pomoč našim strankam pri določanju projektne naloge, oblikovanju želja, načrtovanju, preveritvi projektirane rešitve in gradnji. Prepoznavnost podjetja se poleg kvalitetnega načrtovanja vedno bolj usmerja k dejavnosti celotnega spektra gradnje, torej od načrtovanja tudi do same izvedbe in gradnje projektirane rešitve. Prepričani smo, da je projekt lahko uspešen predvsem zaradi dobrega sodelovanja naročnika, načrtovalcev in izvajalcev. Arhitekti moramo biti aktivno prisotni tudi pri oblikovanju finančnega plana, saj le ta neposredno pogojuje samo rešitev. Vizija podjetja je torej čim bolj združevati procesa načrtovanja in gradnje ter pridobiti in izvesti čim več kvalitetnih projektov, ki bodo strankam v veselje in ponos.

Verjamemo v trajnostne rešitve, ki jih ne narekujejo hitro minljive modne smernice. Posebno vlogo pri tem predstavlja odnos do okolja.

1

Priprava na načrtovanje

 • ogled lokacije oz. obstoječega stanja (v primeru novogradnje oz. prenove)
 • pogovor s stranko o potrebah in željah
 • oblikovanje projektne naloge (vprašalnik)
 • definicija finančnih okvirov
 • izmera in izris obstoječega stanja (po potrebi, v primeru prenove)
 • morebitna pomoč pri izboru lokacije – sodelovanje pri nakupu zemljišča za gradnjo
 • preveritev osončenja zemljišča
 • podpis pogodbe za načrtovanje
 • geodetski posnetek (po potrebi)
 • geotehnično poročilo (po potrebi)
 • analiza materialov (po potrebi)
 • statična presoja (po potrebi)
+ Več

2

NAČRTOVANJE

 • Faza: Idejna zasnova (IDZ)
  • izdelava idejne zasnove (konceptualna rešitev, postavitev objekta na parcelo, pregled stavbnih volumnov in osončenja)
  • prestavitev idejne zasnove naročniku (skice, sheme, 3d model)
  • optimizacija in prilagajanje rešitve skupaj z naročnikom
  • potrditev idejne zasnove s strani naročnika (projekt IDZ v merilu 1:200)
 • + Več
 • Faza: Pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
  • pridobitev projektnih pogojev s strani soglasodajalcev (elektro, vodovod, komunala, promet…) na podlagi predhodno izdelanega načrta idejne zasnove
  • priprava tehnične dokumentacije na podlagi pridobljenih projektnih pogojev
  • pridobitev soglasij k tehnični dokumentaciji s strani pristojnih soglasodajalcev
  • priprava tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD)
  • oddaja tehnične dokumentacije PGD na upravno enoto (UE) in pridobitev gradbenega dovoljenja (GD)
  • V fazi PGD se izdelajo naslednji načrti (v merilu 1:100):
   • Vodilna mapa
   • načrt arhitekture
   • načrt gradbenih konstrukcij (v primeru enodružinske hiše se izdela samo izjava)
   • načrt strojnih in elektro inštalacij (v primeru enodružinske hiše načrti niso obvezni)
   • elaborati:
    • študija ali zasnova požarne varnosti
    • elaborat učinkovite rabe energije (gradbena fizika)
    • elaborat zaščite pred hrupom
    • geodetski načrt
    • načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (po potrebi)
    • geotehnično poročilo (po potrebi)
   • dodatni načrti:
    • načrt odstranjevalnih del (v primeru rušitev)
    • načrti zunanje ureditve (v primeru večjih objektov)
    • načrt kanalizacije (v primeru večjih objektov)
 • + Več
 • Faza: Projekt za izvedbo (PZI)
  • v fazi projekta za izvedbo se izdelajo detajlnejši načrti kot osnova za proces izvedbe
  • v fazi PZI se izdelajo naslednji načrti (v merilu 1:50):
   • vodilna mapa
   • načrt arhitekture
   • načrt gradbenih konstrukcij (pozicijski in armaturni načrti)
   • načrt strojnih in elektroinštalacij
   • popis gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ki so osnova za izdelavo ponudb
   • podrobnejši detajli
   • izbor materialov in osnovne opreme
 • + Več
 • faza:  Notranja oprema (NO)
  • Izdelava idejne zasnove načrta notranje opreme
  • Predstavitev idejne zasnove načrta opreme naročniku (skice, načrti, 3d model)
  • Predstavitev uporabljenih materialov naročniku
  • Izdelava izvedbenih načrtov notranje opreme
  • Popis kupljene opreme in dekorja
 • + Več

3

PRIPRAVA NA izvedbo

 • Pridobivanje ponudb za izvedbo projekta pri izvajalcih
 • Tolmačenje ponudb podizvajalcev naročniku
 • definicija terminskega plana izvedbe
 • definicija finančnega plana izvedbe
 • organizacija izvajalcev

4

Izvedba

 • Faza: Gradbeni del
  • organizacija in vodenje izvedbe
  • organizacija dobave materiala in opreme
  • faznost gradnje (osnovna delitev):
   • zemeljska dela (izkop gradbe jame)
   • betonska dela
   • zidarska dela
   • lesena montažna dela
   • ostala obrtniška dela
 • +Več
 • Faza: Notranja oprema
  • organizacija in vodenje izvedbe
  • organizacija dobave materiala in opreme
 • +Več

5

Projektna dokumentacija po izvedbi

 • priprava dokumentacije Projekt izvedenih del (PID)
 • priprava dokumentacije o vgrajenih materialih in opremi
 • pridobivanje uporabnega dovoljenja

6

Nadzor

 • Opravljanje projektantskega nadzora za naročnika
  • preverjanje, ali poteka gradnja v skladu s projektom
  • iskanje projektantskih rešitev v primeru napak izvajalca
 • + Več
 • Opravljanje gradbenega nadzora za naročnika
  • Spremljanje izvedbe na objektu
  • Opravljanje preverbe obračunskih izmer za potrebe obračuna
  • Vodenje obračunske knjige
  • Priprava foto materiala o poteku gradnje
  • Opravljanje gradbenega obračuna
 • + Več
 • Nadzor nad finančnim planom

Pojdimo skupaj čez celoten proces

Skupaj smo nepremagljivi

Kontaktirajte nas